เงื่อนไขและระเบียบการบริการ / Terms of services

เงื่อนไขและข้อตกลงต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้ทันทีที่ลูกค้าเริ่มต้นใช้บริการกับเรา ซึ่งเราได้ประกาศเอาไว้บนหน้าเว็บไซต์ และในระบบ Control Panel อย่างชัดเจน ขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดทำ
ความเข้าใจและปฏิบัติตาม
การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซิร์ฟเน็ตโซลูชั่น (จากนี้ไปจะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”)
1. ทาง “ผู้ให้บริการ” ไม่เปิดให้บริการโฮสติ้งกับเว็บในลักษณะต่อไป
– เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนาทุกศาสนา หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย
ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา
– เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามก อนาจาร หรือส่อแววไปในทางลามก
– เว็บไซต์ที่ให้บริการ bittorent , ดาวน์โหลด MP3 ไม่ว่าจะถูกกฏหมายหรือไม่ก็ตาม
– เว็บไซต์ที่ส่งอีเมลเป็นจำนวนมาก หรือเว็บไซต์ที่มีการส่ง “สแปมอีเมล” (การส่งอีเมลจำนวนมาก โดยผู้รับอีเมลไม่ยินยอมที่จะรับข้อความเหล่านี้) รวมถึงการส่งอีเมลใด ๆ ที่ริดรอนสิทธิ์
หรือข่มขู่ผู้อื่น
– เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมหรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป
– เว็บไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หากทาง “ผู้
ให้บริการ” ตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ใขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ทาง “ผู้ให้บริการ” จะปิดเว็บไซต์ของท่านทันทีและไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
เว็บไซต์ทั้งหมดข้างต้น หากทาง “ผู้ให้บริการ” ตรวจพบ หรือมีการรับข้อร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณา
การให้บริการเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์
2. ทาง ”ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอดูเอกสารเพิ่มเติม หากพบข้อสงสัยในการร้องขอข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ไม่เป็นไปตาม ระบบที่เรากำหนดเอาไว้
3. ทาง “ผู้ให้บริการ” จะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุก่อน  7 วัน ก่อนวันที่หมดอายุ รวมถึงจะมีการแจ้งยกเลิกการใช้งาน หากทางเราไม่ได้รับการยืนยันการชำระค่าบริการหลังจากถึงกำหนด
แล้ว 3 วัน ทางเราจะระงับการใช้งานของท่านจนกว่าจะได้รับการชำระค่าบริการ หากค้างชำระเกิน 7 วัน ทางผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการแต่ผู้ใช้ และสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าเปิดบริการใหม่ รวมทั้งการปิดบริการโดยถาวรกับบัญชีที่ค้างชำระหลังจากนั้น
4. หากท่านละเมิดข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดความเสียหาย ทางเราจะมีการแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข และให้ระยะเวลาในการดำเนินการ 7 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา แล้ว
หากท่านยังไม่ได้ดำเนินการตามที่เราร้องขอไป เราจะดำเนินการปิดเครื่องให้บริการของท่าน ผู้ให้บริการ มีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีสิทธิ
ยกเลิกบริการได้ทันที โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้ใช้ทั้งสิ้น

Regulations and Agreements above will be in force as soon as user has completely registered with us. We also announce the regulations and agreements clearly in both our
website and control panel system. Kindly be advised and followed.
CLOUD SERVER SERVICE AND AGREEMENTS  ServeNet Solution Limited Partnership (hereinafter called “PROVIDER SERVICE”)
1. PROVIDER SERVICE will not offer server to the websites indicated below:
– Websites which assault, deteriorate, or damage Royal institution and all religions, even disorder or spoil one’s reputation intentionally.
– Websites which display any pornography contents.
– Websites which offer services of Bittorent, MP3 Download (no matter it is legal or not)
– Websites which involve in sending a large number of e-mail, sending “Spam Mails” (Spam Mails is an e-mail sent to any unwanted receivers), or sending any e-mails of
threatening or lessening one’s right
– Websites which hack any systems, spread viruses, or broadcast any illegal or against moral contents causing others troubles
– Websites which use scripts annoying servers’ capability both evaluation and memory irregularly, If found by PROVIDER SERVICE, we will temporarily close your website
until it is fixed. But if it still occurs, we have right to close your website immediately and will not take any responsibility of any damages.
According to all websites above, if PROVIDER SERVICE detected and found that there were many complains or accusations, we will reserve all rights not to offer
user our Sever Rental.
2. PROVIDER SERVICE will reserve all rights in requiring more documents from user, if there are any questions regarding any irregular dedicated server.
3. PROVIDER SERVICE will notice user, by e-mail, regarding the expiry date of using our service. The e-mails will be sent to user every 7 days, and on the expiry
date. If we still not receive any confirmation of service charge payment after 3 days, we are bound to temporarily close your service until any service charge payment is
made. If the user do not pay for the service charge on time within 7 days. We reserve all right to cancel the service and  Reserves the right to charge for the new service. Including permanently disabling accounts payable thereafter.
4. If user violates this obligations and agreements and causes any damages, we will give user notice to fix and improve in 7 days. But if there is no fixing or
improving as requested, we will process to close user’s server operation. We reserve the rights to cancel the service without prior notice to the user and
we shall not be liable the user’s amount for this case

© 2007-2012, BangkokVPS. All rights reserved Servenet.co.th. All prices exclude VAT or sales taxes