Privacy policy

นี่คือเว็บ ไซต์ของ BangkokVPS.com เราสามารถ เข้าถึงได้ผ่านทาง e – mail ที่ info @ servenet.co.th BangkokVPS.com ใช้เวลาความเป็นส่วนตัวของ ผู้ใช้อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา

สำหรับ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราแต่ ละเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติตระหนัก ถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของ โดเมนและ / หรือที่อยู่ IP ของผู้เข้าชม

เรา เก็บรวบรวมที่อยู่อีเมลของบรรดาผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับเราผ่าน ทาง e – mail, ข้อมูล โดยรวมเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เข้าชมเข้าถึงหน้าหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์และ ข้อมูลอาสาสมัครโดยผู้เยี่ยมชมเช่นข้อมูล การสำรวจสอบถามข้อมูลและ / หรือสมาชิกในเว็บไซต์

ข้อมูลที่เรา รวบรวมจะใช้เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ ใช้ในการแจ้งให้ผู้เข้าชมเกี่ยว กับการปรับปรุงไปยังเว็บไซต์ของเราและเรา ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของเรา เราไม่ร่วมกันที่เวลาใด ๆ ที่เราได้รับข้อมูลเกี่ยว กับหรือมาจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ เรากับ บริษัท อื่น ๆ หรือองค์กร ข้อมูลดังกล่าวจะถูก เปิดเผยเฉพาะที่จำเป็นตามที่กฎหมาย บัญญัติ

หากคุณไม่ ต้องการที่จะรับอีเมลจากเราในอนาคต โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการส่ง e – mail มาที่เราตามที่อยู่ข้าง ต้นและบอกเราว่าคุณไม่ต้องการที่ จะได้รับอีเมลจาก บริษัท ของเรา

ถ้าคุณจ่ายเรากับออนไลน์ที่อยู่ของคุณทางไปรษณีย์คุณ อาจได้รับการ ส่งจดหมายเป็นระยะ ๆ จากเรามี ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น หากคุณไม่ต้อง การที่จะรับจดหมายดังกล่าวโปรดแจ้ง ให้เราทราบโดยการส่ง e – mail มาที่ที่ อยู่ข้างต้น เราจะต้องแน่ใจว่าชื่อ ของคุณจะถูกลบออกจากรายการที่ เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย

จัด หาบุคคลที่เรามีหมายเลขโทรศัพท์ออนไลน์ของพวกเขาอาจ ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีหรือ ข้อมูล บัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการเรียกเก็บเงินหรือโป รโมชั่นที่เราเชื่อว่าอาจเป็นที่สนใจ กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมาย เลขโทรศัพท์ของคุณที่ถูกต้อง

© 2007-2012, BangkokVPS. All rights reserved Servenet.co.th. All prices exclude VAT or sales taxes